• / 17
  • 下载费用:10 金币  

2017年度部编新人教出版语文二年级.上册(124课.)看拼音写词语.doc

关 键 词:
2017 年度 新人 出版 语文 年级 上册 124 拼音 词语
资源描述:
淘宝店铺:“幸福2家2”与 “小学习题铺子King”联合专卖2017部编新人教版语文二年级上册(1~24课)看拼音写词语 17第一课 小蝌蚪找妈妈chí tánɡ nǎo dɑi huī sè wěi bɑ mā mɑ kuài huónǎ lǐ lián mánɡ tóu dǐnɡ yǎn jing dù pí hái zi yǐ jīnɡ yóu lái yóu qù bǔ shí bǎi dònɡ zuǐ bɑwū ɡuī yī shɑnɡ hé huā pánɡ biān xuě bái qīnɡ wā hé yè第二课 我是什么 tiān kōnɡ wú shù tǐ wēn shuǐ dī bànɡ wǎn huā duǒpínɡ chánɡ jiānɡ hé hǎi yánɡ tián dì fā dònɡ ɡōnɡ zuòwēn hé bānɡ zhù xǔ duō yān mò zhuānɡ jiɑ cāi cɑizāi hài hǎo shì pénɡ you 第三课 植物妈妈有办法zhǎnɡ dà bàn fǎ rú ɡuǒ ɡào bié sì hǎi wéi jiāchì bǎnɡ chū fā pí máo zhǔn bèi nà lǐ zhī shíkǎi jiǎ shān wā lí kāi zǐ xì cū xīn 铠语文天地一shǒu tào mào zi dēnɡ shān xié yùn dònɡ kù dì tú shuǐ hú zhànɡ pénɡ zhǐ nán zhēn 梅 花 朝代: 【 】 作者:【 】 qiánɡ jiǎo shù zhī méi, línɡ hán dú zì kāi。yáo zhī bú shì xuě, wèi yǒu àn xiānɡ lái。 识字① 场景歌hǎi ōu shā tān jūn jiàn fān chuán yú tánɡ chuí liǔ 鸥 滩 舰xiǎo xī huā yuán shí qiáo duì qí tónɡ hào hónɡ lǐnɡ jīn huān xiào ② 树之歌yánɡ shù rónɡ shù shù yè fēnɡ shù qiū tiān nán fānɡ 榕sōnɡ bǎi mù mián shuǐ shān huà shí jīn ɡuì bái ɡuǒɡuì huā ③ 拍手歌dònɡ wù shì jiè xīn qí yún cǎi xiě zì cónɡ línshēn chù bǎi línɡ zhú lín xiónɡ māo pénɡ you bǎo hùdà yàn kǒnɡ què ④ 田家四季歌sì jì chūn jì chūn fēnɡ mài miáo yuè ɡuānɡ qiū jìshēn tǐ xīn kǔ dōnɡ jì mián yī dà jiā 语文天地二(日积月累) yǒu shān jiē tú huà, wú shuǐ bù wén zhānɡ。 皆 yì qí chūn jiǔ lǜ, shí lǐ dào huā xiānɡ。 畦 韭 稻 zhōnɡ hòu chuán jiā jiǔ, shī shū jì shì chánɡ。 继第四课 曹冲称象 dà xiànɡ ɡāo xìnɡ bié rén yì tónɡ zhù zi dào dǐchēnɡ ɡǎn lì qi chū lái chuán shēn shí tou dì fɑnɡɡuǒ rán yì lùn wēi xiào 第五课 玲玲的画cān jiā dé yì pínɡ jiǎnɡ duān xiánɡ shōu shi shí jiān nònɡ zānɡ shānɡ xīn bào zhǐ lái bù jí lóu tī ɡènɡ hǎo zhǐ yào 第六课 一封信 chū ɡuó huí lái bàn nián yuán zhū bǐ kāi xīn tǔ dòukōnɡ tiáo yǐ qián hái yǒu tái dēnɡ lěnɡ qīnɡ yánɡ ɡuānɡjiān bǎnɡ chónɡ xīn shǎn shǎn fā ɡuānɡ diàn yǐnɡ xiān huā膀 影 第七课 妈妈睡了 wǔ shuì zì jǐ měi lì míng liàng hónɡ rùn hū xīwū hēi hàn zhū xiǎng shēng méi mɑo ɡù shi tóu fɑchuānɡ wài wēn róu 语文天地三tán ɡānɡ qín liàn wú dǎo chànɡ jīnɡ xì huà tú huà 蹈niē ní rén xià wéi qí ɡǔn tiě huán dànɡ qiū qiān 滚 huá huá tī bái yún wū yún zhāo xiá wǎn xiá yǔ diǎnshuānɡ dònɡ xuě huā bīnɡ báo xiǎo xī hé liú hú pōhǎi yánɡ hán bāo yù fànɡ bǎi huā zhēnɡ yànhuā hónɡ liǔ lǜ chūn sè mǎn yuán 日积月累小儿垂钓 朝代【 】 作者 【 】 pénɡ tóu zhì zǐ xué chuí lún,cè zuò méi tái cǎo yìnɡ shēn。lù rén jiè wèn yáo zhāo shǒu,pà dé yú jīnɡ bù yìnɡ rén。 第八课 古诗两首 登鹳雀楼 朝代【 】 作者 【 】bái rì yī shān jìn, huánɡ hé rù hǎi liú。 yù qiónɡ qiān lǐ mù, ɡènɡ shànɡ yì cénɡ lóu。 望庐山瀑布朝代【 】 作者 【 】rì zhào xiānɡ lú shēnɡ zǐ yān,yáo kàn pù bù ɡuà qián chuān。fēi liú zhí xià sān qiān chǐ,yí shì yín hé luò jiǔ tiān。 第九课 黄山奇石wén mínɡ jǐnɡ sè shén qí nán bù nà xiē shān dǐnɡshān fēnɡ yí dònɡ bú dònɡ yún hǎi jù shí qián fānɡzhù mínɡ jīn ɡuānɡ shǎn shǎn qí shí qí xínɡ ɡuài zhuànɡyán shí mínɡ zi xiù lì 第十课 日月潭 shān qū qún shān huán rào shù mù mào shènɡmínɡ shènɡ ɡǔ jì zhōnɡ yānɡ měi lì tiān biān dēnɡ ɡuānɡzhōnɡ wǔ zhǎn xiàn xì yǔ fēnɡ ɡuānɡ zhōu wéi qīnɡ xī 晰jiàn zhù tónɡ huà xǔ xǔ duō duō yóu kèshān qīnɡ shuǐ xiù 第十一课 葡萄沟 dì fɑnɡ shuǐ ɡuǒ yuè fèn chénɡ shú shān pō mào mì熟tī tián zhǎn kāi rè qínɡ lǜ sè dǐ xiàwǔ ɡuānɡ shí sè hào kè chénɡ shì lì yònɡ liú dònɡkōnɡ qì shuǐ fèn fēi chánɡ yǒu mínɡ 语文天地四 我的发现(照样子,填一填)白色——雪白、米白、奶白红色——绿色——黄色——日积月累ɡuì lín shān shuǐ jiǎ tiān xià。 shànɡ yǒu tiān tánɡ, xià yóu sū hánɡ。 wǔ yuè ɡuī lái bú kàn shān,huánɡ shān ɡuī lái bú kàn yuè。 第十二课 坐井观天zuò jǐnɡ ɡuān tiān jǐnɡ yán huí dá kǒu kě dà huàjǐnɡ kǒu wú biān wú jì nònɡ cuò 第十三课 寒号鸟 shān jiǎo dànɡ zuò xún zhǎo hé biān qínɡ lǎnɡ kū cǎochū qù qínɡ tiān zhènɡ hǎo qīnɡ zǎo xiàn zài jiānɡ láiquàn ɡào nuǎn huo hán fēnɡ nán ɡuò dé ɡuò qiě ɡuòlà yuè chónɡ fù dà xuě fēn fēi hū huàn 第十四课 我要的是葫芦cónɡ qián xì chánɡ lǜ yè xuě bái yá chónɡ kě àiměi tiān zì yán zì yǔ nán ɡuā lín jū qí ɡuài 语文天地五(字词句运用) bù yán bù yǔ zhī yán piàn yǔ sān yán liǎnɡ yǔqiān yán wàn yǔ háo yán zhuànɡ yǔ shǎo yán ɡuǎ yǔzì yán zì yǔ tián yán mì yǔ 照样子连一连 山 锋 爱 幕 吵 饭 蜜 峰 扫 墓 抄 闹 刀 蜂 开 慕 炒 写日积月累江雪 朝代【 】 作者【 】qiān shān niǎo fēi jué, wàn jìnɡ rén zōnɡ miè。ɡū zhōu suō lì wēnɡ, dú diào hán jiānɡ xuě。 第十五课 大禹治水hónɡ shuǐ jīnɡ chánɡ dào chù bǎi xìnɡ shēnɡ huó zāi nànwú shù bì xū dānɡ shí jiā xiānɡ lù ɡuò kě shìrèn wéi cǎi yònɡ jì xù nónɡ mín qiān qiān wàn wànhé dào tǔ dì nónɡ yè shēnɡ chǎn ān jū lè yè 第十六课 朱德的扁担biǎn dɑn tónɡ zhì dài lǐnɡ duì wu hónɡ jūn chánɡ chánɡdí rén zú ɡòu ɡǒnɡ ɡù lái huí zhàn shì bái tiānwǎn shɑnɡ zěn yànɡ liánɡ shi yán jiū xīn ténɡ jìnɡ àicǎo xié 第十七课 难忘的泼水节 nán wànɡ pō shuǐ jié huǒ hónɡ yì nián yí dù yīn wèisì miàn bā fānɡ lónɡ chuán huā pào huān hū rén qúnhuān yínɡ huān lè zhù fú chánɡ shòu qīnɡ shuǐ 语文天地六(照样子,写一写) 巴 -- 把 、 吧 、 爸 、 笆 、 疤 包 -- 方 -- 青 -- 马 -- 日积月累yǒu zhì zhě shì jìnɡ chénɡ。 《 hòu hàn shū 》 zhì dānɡ cún ɡāo yuǎn。 《chénɡ wài shēnɡ shū》 yǒu zhì bú zài nián ɡāo。 《chuán jiā bǎo》 第十八课 古诗两首夜宿山寺朝代【 】 作者【 】 wēi lóu ɡāo bǎi chǐ, shǒu kě zhāi xīnɡ chén。bù ɡǎn ɡāo shēnɡ yǔ, kǒnɡ jīnɡ tiān shànɡ rén。 敕勒歌 北朝民歌chì lè chuān,yīn shān xià,tiān sì qiónɡ lú,lónɡ ɡài sì yě。 tiān cānɡ cānɡ,yě mánɡ mánɡ,fēnɡ chuī cǎo dī xiàn niú yánɡ。 第十九课 雾在哪里 yú shì wú lùn wán pí hǎi shuǐ chuán zhī yuǎn fānɡlián tónɡ àn biān hǎi àn tónɡ shí fánɡ wū xínɡ rénsì zhōu yí qiè bù jiǔ chū xiàn sàn bù 第二十课 雪孩子 chū mén qǐ lái kònɡ dì chànɡ ɡē huí jiā wū ziɡǎn kuài pánɡ biān huǒ xīnɡ hún shēn shuǐ qì bái yúnyǐ jīnɡ pū miè lián mánɡ 语文天地七hǎi tān yē shù bèi ké shā mò hú yánɡ luò tuóɡāo yuán xuě lián jùn mǎ xuán yá qīnɡ sōnɡ xiónɡ yīnɡ yún kāi wù sàn wēi fēnɡ xí xí bīnɡ tiān xuě dìfēnɡ yǔ jiāo jiā yún wù liáo rào hán fēnɡ cì ɡǔ 雾 缭é máo dà xuě diàn shǎn léi mínɡ 日积月累数九歌yì jiǔ èr jiǔ bù chū shǒu,sān jiǔ sì jiǔ bīnɡ shànɡ zǒu,wú jiǔ liù jiǔ,yán hé kàn liǔ,qī jiǔ hé kāi, bā jiǔ yàn lái,jiǔ jiǔ jiā yǐ jiǔ,ɡēnɡ niú biàn dì zǒu。 第二十一课 狐假虎威 sēn lín xún zhǎo sōnɡ kāi wēi fēnɡ shí wù zhuǎ zishén qì huó xiàn wǎnɡ chánɡ shēn hòu xìn yǐ wéi zhēnbàn xìn bàn yí dōnɡ zhānɡ xī wànɡ nà mèn shòu piàn 第二十二课 狐狸分奶酪 hú li ɡē ɡe kāi shǐ zhè shí zhī dào ɡuò láizǐ xì ɡōnɡ pínɡ bānɡ mánɡ fānɡ biàn zhěnɡ ɡè zěn me第二十三课 纸船和风筝shān dǐnɡ mén kǒu shān jiǎo fēnɡ zhenɡ yuàn yì zhǐ chuán piāo liú sōnɡ ɡuǒ zhǐ tiáo shù zhī shànɡ miɑn kuài lè nán ɡuò wū dǐnɡ lián mánɡ hé hǎo ɡāo xìnɡ měi lì 第二十四课 风娃娃bānɡ zhù kě ài tián yě duàn duàn xù xù fēnɡ chē fēi kuài bēn pǎo jí mánɡ yānɡ miáo biǎo shì yáo yáo bǎi bǎi lì qi ɡuánɡ chǎnɡ shānɡ xīn lù biān wú yǐnɡ wú zōnɡ wěi qu zé ɡuài rénɡ rán hán fēnɡ liánɡ fēnɡ nuǎn fēnɡ kuánɡ fēnɡ tái fēnɡ bào fēnɡ hé fēnɡ xì yǔ fēnɡ hé rì lì fēnɡ pínɡ lànɡ jìnɡ fēnɡ tiáo yǔ shùn 语文天地八(日积月累)lánɡ tūn hǔ yàn jīnɡ ɡōnɡ zhī niǎo dǎn xiǎo rú shǔlónɡ fēi fènɡ wǔ lòu wǎnɡ zhī yú rú hǔ tiān yì jī mínɡ ɡǒu fèi hài qún zhī mǎ rú yú dé shuǐ
展开阅读全文
  语墨文库所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
0条评论

还可以输入200字符

暂无评论,赶快抢占沙发吧。

关于本文
本文标题:2017年度部编新人教出版语文二年级.上册(124课.)看拼音写词语.doc
链接地址:http://www.wenku38.com/p-140601.html

                                            站长QQ:1002732220      手机号:18710392703    


                                                          copyright@ 2008-2020 语墨网站版权所有

                                                             经营许可证编号:蜀ICP备18034126号

网站客服微信
收起
展开