• / 19
  • 下载费用:8 金币  

【可编辑】2017小学-部编版-人教版-一年级语文下册看拼音写汉字.doc

关 键 词:
可编辑 编辑 2017 小学 部编版 人教版 一年级 语文 下册 拼音 汉字
资源描述:
2017小学人教版 一年级语文下册看拼音写汉字 识字1 春夏秋冬chūn yǔ chūn fēng chūn tiān chūn rì dōng tiān lì dōng dōng rì dōng xuě dà xuě fēng xuě xuě rén yǔ xuě kāi huā huā bái xuě huā fēi niǎo fēi tiān fēi chóng fēi jī rù xué rù kǒu chū rù rù mén 2 姓氏歌xìng míng xìng lǐ xìng shì shén me wèi shén me gàn shén me duō me hǎo me duì me shuāngshǒu shuāng mù shuāng ěr shuāng rén zhōng guó guó huà lì guó guó xué guó wáng wáng hòu wáng zǐ dà wáng duì fāng dà fāng bǐ fāng dōng fāng 3 小青蛙qīng wā qīng tiān qīng yú qīng nián qīng shuǐ qīng míng qīng zǎo qīng bái tiān qì lì qì hé qi zhèng qì qíng tiān qíng hǎo qíng rì qīng kōng yǒu qíng tóng qíng xīn qíng rén qíng qǐng wèn qǐng rén huí qǐng shēn qǐng xué shēng huā shēng shēng qì chū shēng 4 猜字谜shēng zì zì huà míng zì zì tǐ zuǒ yòu zuǒ shǒu zuǒ ěr yòu shǒu yòu ěr hóng huā huǒ hóng kǒu hóng hóng mù xiǎo shí shí jiān yǒu shí sì shí shēng dòng dòng xīn kāi dòng dòng shǒu wàn lǐ wàn guó wàn nián shí wàn课文1吃水不忘挖井人chī shuǐ chī lì hǎo chī chī dōng xī jiào hǎo dà jiào jiào mén jiào huā zi zhǔ rén zhǔ lì zhǔ yào gōng zhǔ jiāng xī jiāngshuǐ chángjiāng jiāng shān zhù kǒu zhù shǒu zhù rén duì bú zhù méi yǒu méi rén méi yòng méi shén me yǐ hòu kě yǐ yǐ shàng yǐ xiǎo jiàn dà2我多想去看看xué huì bú huì kāi huì dà huì zǒu chū bù zǒu zǒu dòng fēi zǒu běi fāng dōng běiběi fēng běi guó běi jīng kāi mén mén kǒu chū mén guǎng dà guǎng dōng guǎng xī běishàngguǎng 3一个接一个bú guò guò nián guò qù guò wèn gè zì gè rén gè gè gè zhǒng gè yàng zhǒng zi huǒ zhǒng zhòngtián zhòng huā tóng yàng yī yàng yàng zi huā yàng tóng huǒ rù huǒ dà huǒ er xiǎo huǒ zi huǒ bàn tóng bàn nǚ bàn zhè yàngzhè er zhè lǐ zhè me 4四个太阳tài yáng tài zǐ tài hòu tài tài yángguāng yáng chūn sān yuè yáng chūn bái xuě yí piàn dāo piàn yè piàn dòng huà piàn jīn guāng jīn zi jīn qiū tài bái jīn xīng qiū tiān qiū fēng qiū yǔ lì qiū yīn wéi yīn guǒ zhǔ yīn yīn yóu wèi le yǐ wéi zì yǐ wéi shì 5小公鸡和小鸭子tā men tā de tā rén tā rì xiǎo hé jiāng hé hé shuǐ hé běi shuō míng bù shuō xiǎo shuō shuō shū yě shì yě hǎo yě duì yě kě yǐ zhòng dì dà dì dì fāng tīng jiàn tīng shuō dòng tīng tīng cóng gē ge dà gē èr gē gē men 6树和喜鹊dān rén dān shǒu dān yuán shū dān jū zhù tóng jū hòu lái jū shàng zhāo shǒu zhāoshēng zhāo gōng bù dǎ zì zhāo zhāo hu hū jiào kuài mǎ dà kuài rén xīn kuài lè lè tǔ kě kǒu kě lè yīn yuè 7 怎么都快乐hǎo wán wán lè wán huǒ wán shuǐ hěn hǎo hěn duō hěn dà hěn cháng dāng xīn dāng nián dāng shí shàng dàng yīn yuè guān yīn pīn yīn zhù yīn jiǎng kè tīngjiǎng zhǔ jiǎng kāi jiǎng xíng wéi xíng rén xíng dòng xíng zǒu xǔ duō yě xǔ xǔ kě bù xǔ 8静夜思sī xiǎng xīn si qiū sī sān sī mù chuáng chuáng tóu shuāng rénchuáng dān rén chuáng chuángqián qián hòu yǐ qián cóng qián yuè guāng yángguāng guāng tóu huā guāng dī tóu dī yīn gù xiāngdī sān xià sì gù guó gù rén gù tǔ xiāng yīn tóng xiāng sī xiāng shuǐ xiāng 9夜色hóng sè bái sè chūn sè chū sè lǐ wài wài tóu mén wài wài guó kàn jiàn hǎo kàn kàn shū bà ba hǎo bà ba wǎnshàng zǎo wǎnhěn wǎn wǎn huì dà xiào wán xiào hǎo xiào xiào yí xiào zài jiàn zài huì zài sān zài lái 10 端午粽shàng wǔ zhōng wǔ xià wǔ wǔ hòu chūn jié guò jié jié rì zhōng qiū jié hóng yè zhú yè yè piàn sān yè chóng dà mǐ xiǎo mǐ yù mǐmǐ chǐ zhēn shì zhēnzhèng tiān zhēn rèn zhēn fēn kāi fēn shǒu chūn fēn qiū fēn hóng dòu tǔ dòu dà dòu qīng dòu 11彩虹nà yàng nà lǐ nà gè nà me kàn zhe xiào zhe wán zhe zháo huǒ lái dào kàn dào yì nián dào tóu cóng zǎo dào wǎn gāo dī gāo dà gāo zhōng gāo yīn gāo xìng xīng fèn xìng guó xīng xǔ qiū qiān qiān mǐ qiān jīn wàn shuǐ qiān shān chéng wéi chéngzhǎng chéng guǒ chéng tiān识字5 动物儿歌huā jiān zhōngjiān rén jiān xiāngjiān rù mí mí rén shū mí mí gōng zào jù zài zàodǎ zào fǎng zào yùn dòng yùn qì yùn yòng zǒu yùn xiǎo chí shuǐ chí chí zi diàn chí huān lè huān kuài huān xiào rén huān mǎ jiào shàng wǎng wǎng bā diàn wǎng tiān luó dì wǎng6古对今gǔ jīn qiān gǔ gǔ wén gù guó qiū liáng qīng liáng liángfēng liángshuǐ xì yǔ xì cháng xì yè xì xīn xī yáng qián xī qī xī jié dàn xī lǐ zi xíng li guā tián lǐ xià yǔ wén chéng yǔ wài yǔ niǎo yǔ huā xiāng xiāng shuǐ xiāng qì qīngxiāng shū xiāng shào nián7操场上dǎ gōng dǎ kāi dān dǎ shuāng dǎ pāi shǒu pāi dǎ jié pāi dǎ pāi zi chángpǎo fēi pǎo kuài pǎo pǎo chē shuāngzú shǒu zú bù zú lì zú shēng yīn fēng shēng gāo shēng dī shēng shēn hòu quán shēn zì shēn shēn xīn shēn tǐ zì tǐ quán tǐ tǐ huì 8人之初zhī qián zhī hòu yì zǒu liǎo zhī hǎo zì wéi zhī xiāng jìn xiāng duì xiāngfǎn xiāngtóng yuǎn jìn bú jìn rén qíng xué xí zì xí xí zì qiū fēng xí xí yuǎn fāng yuǎn gǔ yuǎn dà cháng yuǎn yù shí yù mǐ bǎo yù yì gōngfēi jīn zǒu yù zhèng yì课文12古诗两首shǒu cì shǒu xiān shǒu dū cǎi qǔ kāi cǎi cǎi yòng cǎi fǎng wú yǔ wú yì wú zhī wú xiàn wú lùn shù mù zhòngshù shù shàng ài hào ài qíng yǒu ài bǐ jiān jiān ruì jiǎo jiān jué sè yuán jiǎo jiǎo dù 13、荷叶圆圆yuè liàng liàngguāng piàoliàng shǎn liàng jī huì fēi jī jī líng tái cí diàn tái tái dēng fàng xué fàng kāi fàng jià fàng xīn xiǎo yú yú piàn diào yú yú gān huā duǒ ěr duo měi lì wán měi měi shù měi hǎo 14、要下雨了bǐ zhí zhí jiē shēn zhí jiǎn zhí āi yā ā ya hā ya wú biān shēn biān páng biān qián biān hǎo ne ní zi huài ne hǎo ma gàn má hǎo ba jiǔ bā xià ba jiā rù cān jiā gèng jiā jiā fǎ jiā yóu 15 文具的家wén jù bāo kuò wén xué tiān wén kè wén zài cì měi cì míng cì shǒu cì xún zhǎo zhǎo dào chá zhǎo zhǎo xún gōng píng tiānpíng shuǐ píng píng miàn bàn fǎ jǔ bàn bàn shì zhào bàn ràng kāi ràng zuò chū ràng ràng lù zhuǎn ràng shū bāo bāo wéi miàn bāo bāo hán 16 一分钟nào zhōng zhōng ài zhōngbiǎo yuán dàn gōng yuán yuán xiāo yín yuán xǐ zǎo huàn xǐ qīng xǐ gān xǐ xǐ shuā gōng gòng gòng tóng zǒng gòng yí gòng yǐ jīng zǎo yǐ ér yǐ zì jǐ jīng guò jīngcháng jīng lì céng jīng zuò xià zuò luò chéng zuò zuò biāo 17 动物国王开大会zhòng yào zhǔ yào xū yào zhǐ yào yāo qiú lián máng jiē lián lián xiàn lián tōng bǎi xìng bǎi nián bǎi suì bǎi wàn hái yǒu huán yuán guī huán hái shì shé tóu kǒu shé ráo shé diǎn xīn zhǐ diǎn diǎn tóu guān diǎn 18 小猴子下山shí kuài bǎn kuài yí kuài kuài tóu fēi cháng shì fēi chú fēi fēi kuài jīngcháng wǎngcháng cháng shí fēi cháng zhèng cháng yǐ wǎng wǎng rì jiāo wǎng wǎng shì guā fēn shǎ guā xī guā kǔ guā dì guā jìn chū jìn xíng jìn gōng jìn bù qián jìn tián kòng tiān kōng kōng jiān kōng qì xīng kōng 19、棉花姑娘shēng bìng máo bìng kàn bìng bìng tòng yī shēng yī yuàn yī zhì qū bié fēn bié shí bié jí bié gān jìng gān xǐ gān guǒ néng gàn qí guài qí miào jīng qí hào qí qī xī qī cǎi shí qī xīng xīng hóng xīng míng xīng20、咕咚jīng xià xià hu xià rén hài pà kě pà kǒng pà nǎ pà gēn zōng gēn suí gēn cóng gēn shàng jiā rén jiā yuán quán jiā huí jiā jiā zhǎng shān yáng yáng máo mián yáng yáng gāo xiǎngxiàng xiàn xiàng dà xiàng qì xiàng shǒu dū dū shì quán dōu 21、小壁虎借尾巴bǔ zhuō zhuō ná zhuō mō miàn tiáo tiáo jiàn zhǐ tiáo qiàn tiáo pá xíng pá shān pá gān pá chóng xiǎo jiě jiě mèi jiě jiě kōng jiě nín hǎo nín jiā nín lǎo huā cǎo cǎo yuán cǎo dì qīng cǎo fáng jiān fáng wū shū fáng lóu fáng zhù fáng 参考答案1 春夏秋冬春雨 春风 春天 春日 冬天 立冬 冬日 冬雪 大雪 风雪 雪人 雨雪 开花 花白 雪花 飞鸟 飞天 飞虫 飞机 入学 入口 出入 入门 2 姓氏歌姓名 姓李 姓氏 什么 为什么 干什么多么 好么 对么 双手 双目 双耳 双人 中国 国画 立国 国学 国王 王后 王子 大王 对方 大方 比方 东方 3 小青蛙青蛙 青天 青鱼 青年 清水 清明 清早 清白 天气 力气 和气 正气 晴天 晴好 晴日 清空 友情 同情 心情 人情 请问 请人 回请 申请 学生 花生 生气 出生 4 猜字谜生字 字画 名字 字体 左右 左手 左耳 右手 右耳 红花 火红 口红 红木 小时 时间 有时 四时 生动 动心 开动 动手 万里 万国 万年 十万 1吃水不忘挖井人吃水 吃力 好吃 吃东西 叫好 大叫 叫门 叫花子 主人 主力 主要 公主 江西 江水长江 江山 住口 住手 住人 对不住 没有 没人 没用 没什么 以后 可以 以上 以小见大2我多想去看看学会 不会 开会 大会 走出 不走 走动 飞走 北方 东北 北风 北国 北京 开门 门口 出门广大 广东 广西 北上广 3一个接一个 不过 过年 过去 过问 各自 各人 各个 各种各样 种子 火种 种田 种花 同样 一样 样子 花样 同伙 入伙 大伙儿 小伙子 伙伴 同伴 女伴 这样 这儿 这里 这么 4四个太阳太阳 太子 太后 太太 阳光 阳春三月 阳春白雪 一片 刀片 叶片 动画片 金光 金子 金秋太白金星 秋天 秋风 秋雨 立秋 因为 因果 主因 因由 为了 以为 自以为是 5小公鸡和小鸭子他们 他的 他人 他日 小河 江河 河水 河北 说明 不说 小说 说书 也是 也好 也对 也可以 种地 大地 地方 听见 听说 动听 听从 哥哥 大哥 二哥 哥们 6树和喜鹊单人 单手 单元 书单 居住 同居 后来居上 招手 招生 招工 不打自招 招呼 呼叫 快马 大快人心 快乐 乐土 可口可乐 音乐 7 怎么都快乐好玩 玩乐 玩火 玩水 很好 很多 很大 很长 当心 当年 当时 上当 音乐 观音 拼音 注音 讲课 听讲 主讲 开讲 行为 行人 行动 行走 许多 也许 许可 不许 8静夜思思想 心思 秋思 三思 木床 床头 双人床 单人床 床前 前后 以前 从前 月光 阳光 光头花光 低头 低音 低三下四 故乡 故国 故人 故土 乡音 同乡 思乡 水乡 9夜色红色 白色 春色 出色 里外 外头 门外 外国 看见 好看 看书 爸爸 好爸爸 晚上 早晚很晚 晚会 大笑 玩笑 好笑 笑一笑 再见 再会 再三 再来 10 端午粽上午 中午 下午 午后 春节 过节 节日 中秋节 红叶 竹叶 叶片 三叶虫 大米 小米 玉米米尺 真是 真正 天真 认真 分开 分手 春分 秋分 红豆 土豆 大豆 青豆 11彩虹那样 那里 那个 那么 看着 笑着 玩着 着火 来到 看到 一年到头 从早到晚 高低 高大 高中 高音 高兴 兴奋 兴国 兴许 秋千 千米 千金 万水千山 成为 成长 成果 成天5 动物儿歌花间 中间 人间 乡间 入迷 迷人 书迷 迷宫 造句 再造 打造 仿造 运动 运气 运用 走运小池 水池 池子 电池 欢乐 欢快 欢笑 人欢马叫 上网 网吧 电网 天罗地网 6古对今古今 千古 古文 故国 秋凉 清凉 凉风 凉水 细雨 细长 细叶 细心 夕阳 前夕 七夕节 旦夕 李子 行李 瓜田李下 语文 成语 外语 鸟语花香 香水 香气 清香 书香少年 7操场上打工 打开 单打 双打 拍手 拍打 节拍 打拍子 长跑 飞跑 快跑 跑车 双足 手足 不足 立足 声音 风声 高声 低声 身后 全身 自身 身心 身体 字体 全体 体会 8人之初 之前 之后 一走了之 好自为之 相近 相对 相反 相同 远近 不近人情 学习 自习 习字 秋风习习 远方 远古 远大 长远 玉石 玉米 宝玉 飞金走玉 同义 义工 正义12古诗两首首次 首先 首都 采取 开采 采用 采访 无语 无意 无知 无限 无论 树木 种树 树上 爱好 爱情 友爱 笔尖 尖锐 脚尖 角色 圆角 角度 13、荷叶圆圆月亮 亮光 漂亮 闪亮 机会 飞机 机灵 台词 电台 台灯 放学 放开 放假 放心小鱼 鱼片 钓鱼 鱼竿 花朵 耳朵 美丽 完美 美术 美好 14、要下雨了笔直 直接 伸直 简直 哎呀 啊呀 哈呀 无边 身边 旁边 前边 好呢 呢子 坏呢好吗 干吗 好吧 酒吧 下吧 加入 参加 更加 加法 加油 15 文具的家文具包括 文学 天文 课文 再次 每次 名次 首次 寻找 找到 查找 找寻 公平 天平 水平 平面 办法 举办 办事 照办 让开 让座 出让 让路 转让 书包 包围 面包 包含 16 一分钟闹钟 钟爱 钟表 元旦 公元 元宵 银元 洗澡 换洗 清洗 干洗 洗刷 公共 共同 总共 一共 已经 早已 而已 自己 经过 经常 经历 曾经 坐下 坐落 乘坐 坐标17 动物国王开大会重要 主要 需要 只要 要求 连忙 接连 连线 连通 百姓 百年 百岁 百万 还有 还原 归还 还是 舌头 口舌 饶舌 点心 指点 点头 观点 18 小猴子下山石块 板块 一块 块头 非常 是非 除非 飞快 经常 往常 常识 非常 正常 以往 往日 交往 往事 瓜分 傻瓜 西瓜 苦瓜 地瓜 进出 进行 进攻 进步 前进 填空 天空 空间 空气 星空 19、棉花姑娘生病 毛病 看病 病痛 医生 医院 医治 区别 分别 识别 级别 干净 干洗 干果 能干 奇怪 奇妙 惊奇 好奇 七夕 七彩 十七 星星 红星 明星 20、咕咚惊吓 吓唬 吓人 害怕 可怕 恐怕 哪怕 跟踪 跟随 跟从 跟上 家人 家园 全家 回家 家长 山羊 羊毛 绵羊 羊羔 想象 现象 大象 气象 首都 都市 全都 21、小壁虎借尾巴捕捉 捉拿 捉摸 面条 条件 纸条 欠条 爬行 爬山 爬杆 爬虫 小姐 姐妹 姐姐 空姐 您好 您家 您老 花草 草原 草地 青草 房间 房屋 书房 楼房 住房19
展开阅读全文
  语墨文库所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
0条评论

还可以输入200字符

暂无评论,赶快抢占沙发吧。

关于本文
本文标题:【可编辑】2017小学-部编版-人教版-一年级语文下册看拼音写汉字.doc
链接地址:http://www.wenku38.com/p-59392.html

                                            站长QQ:1002732220      手机号:18710392703    


                                                          copyright@ 2008-2020 语墨网站版权所有

                                                             经营许可证编号:蜀ICP备18034126号

网站客服微信
收起
展开