• / 6
  • 下载费用:5 金币  

【可编辑】部编版语文九年级上册课后词语汉语拼音练习.doc

关 键 词:
可编辑 编辑 部编版 语文 九年级 上册 课后 词语 汉语拼音 练习
资源描述:
九上词语练习1. tāo tāo yāo ráo zhé yāo fēnɡ sāo tiān jiāo fēnɡ liú 2. sī yǎ xiōnɡ yǒnɡ lí mínɡ fǔ làn 5. fēnɡ rùn chén zuì yōu qī piāo yì màn yóu liú pàn yáo yè 6. zhù shè chán shī jīnɡ wēi pánɡ wù mì jué xiàn mù xiè dú lànɡ dànɡ wànɡ xiǎnɡ dù jué tiáo hé duàn zhānɡ qǔ yì bú èr fǎ mén yán bù jí yì 7. zàn yù huǎnɡ ruò chóu duàn liú lí jīnɡ hài piē jiàn jián yǐnɡ jié lüè zānɡ wù zhì cái dànɡ rán wú cún fù lì tánɡ huánɡ fēnɡ ɡōnɡ wěi jì 8. mào rán hán yǎnɡ kè shǒu zì chí jí qǔ zūn xún zhēn yán bīn bīn yǒu lǐ dà fā léi tínɡ suí xīn suǒ yù yí yì ɡū xínɡ zì chuī zì léi jiāo róu zào zuò fù yōnɡ fēnɡ yǎ niǔ niē zuò tài suí jī yìnɡ biàn 9. ɡuǎnɡ mào jī zǎn kuān yòu yóu yì kùn è rú yǎnɡ huī xià dū nɑnɡ huī jìn zì cán xínɡ huì jiān bù rónɡ fā jīn ɡē tiě mǎ xínɡ xiāo ɡǔ lì chōu sī bāo jiǎn jiū zhàn què cháo lǐ dài táo jiānɡ xiānɡ dé yì zhānɡ kě wànɡ ér bù kě jí 14. yīn huì xiāo suǒ jì sì línɡ li è rán bǐ yí chī xiào yìnɡ chou shì miàn wǎnɡ rán ɡé mó zì suī 15. jié jū zhàn qiáo zāo tà bié shù lán lǚ nǚ xu duān xiánɡ ɡōnɡ wéi kuò chuò shà bái yǔ rì jù zēnɡ shí ná jiǔ wěn zhènɡ zhònɡ qí shì 16. chá kōu jiā dǐ mì shí xī nào kōnɡ kuànɡ liáo dòu chuī yān ɡuāi qiǎo chān zá qū chú lián dāo wēn shùn chónɡ dié zhì zhī bù lǐ xiē sī dǐ lǐ 17. chá xuán xū miǎo mánɡ má zuì cuī cán kuānɡ piàn huái ɡǔ shānɡ jīn mái tóu kǔ ɡàn shě shēn qiú fǎ qián pū hòu jì zì qī qī rén bù zú wéi jù 18. tàn qiú chuànɡ yì yā zhà ɡēn shēn dì ɡù xínɡ zhī yǒu xiào zī zī bú juàn chí zhī yǐ hénɡ bù yán ér yù qīnɡ ér yì jǔ 19. zhònɡ shānɡ dùn cí lǔ dùn nuò fū huàn yǎnɡ ɡuàn ɡài huà lónɡ diǎn jīnɡ zì bào zì qì shān qiónɡ shuǐ jìn zǒu tóu wú lù 20. chēn xiē xī ɡān xì yuàn chànɡ fēn xiǎo chěnɡ nénɡ diān dǎo ɡòu dànɡ ɡuō zào 21. tiǎn zuō yī jiàn jiào pán chán xīn qiào xīnɡ xiù sānɡ zǐ jiǎo xìnɡ bù xǐnɡ rén shì bù yóu fēn shuō 22. bài yè shī lǐ ào màn shū lǎn kuì nǎn bǐ jiàn rú léi ɡuàn ěr jīnɡ shì qí cái sī xián rú kě dān shí hú jiānɡ dùn kāi máo sè 24. tiáo tínɡ fā zhēnɡ chà qì cù xiá yán xí
展开阅读全文
  语墨文库所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
0条评论

还可以输入200字符

暂无评论,赶快抢占沙发吧。

关于本文
本文标题:【可编辑】部编版语文九年级上册课后词语汉语拼音练习.doc
链接地址:http://www.wenku38.com/p-61140.html

                                            站长QQ:1002732220      手机号:18710392703    


                                                          copyright@ 2008-2020 语墨网站版权所有

                                                             经营许可证编号:蜀ICP备18034126号

网站客服微信
收起
展开