• / 9
 • 下载费用:10 金币  

人教出版小学六年级~语文字词日积月累复习预习资料.doc

关 键 词:
出版 小学 六年级 语文 字词 日积月累 复习 预习 资料
资源描述:
.人教版小学六年级语文字词日积月累复习资料一、生字词掌握 第一单元qīng shuǎng yín sòng chàng hè pù bù dǒu qiào tǐng bá( )( )( )( )( )( )shēn qū jīng zhì yùn hán ào mì xiá kè jìng mì( )( )( )( )( )( )zhuī suí xiǎo xiàng qiào lì hōng kǎo yīn yùn yǎn zòu( )( )( )( )( )( )tàn suǒ qín miǎn màn yóu qīn wěn dé gāo wàng zhòng( )( )( )( )( )jīn jīn lè dào bié yǒu shēn yì zuǒ chōng yòu zhuàng( ) ( )( )yì wèi shēn háng páng rán dà wù xíng sè cōng cōng( )( )( )shén qí yōu yǎ biàn rèn qīng xīn huān yuè qīng cuì( )( )( )( )( ) ( )níng jù è zuò jù qí miào wú bǐ bù jū yì gé( )( )( )( )nián guò huā jiǎ( )第二单元jié chū xiū zhù shè jì shī gōng zǔ náo kòng zhì( )( )( )( )( )( )hōng dòng jiān jù yì rán chǎn píng miǎn lì è liè( )( )( )( )( )( )ní jiāng chà dào zhēn zhì bì miǎn méng lóng qī liáng( )( )( )( )( )( )yǐn yòng qiáng liè jū yōng guān xuán yá qiào bì( )( )( )( )kuáng fēng nù háo rě rén jī xiào qǐn bù ān xí( )( ) ( )sī cháo qǐ fú kě jiàn yì bān kān cè tiáo jié( )( )( )( )chén mèn fēn xiǎng fú yǎng chūn jié rè liè gāng jìng( )( )( )( )( )( )lǐng lüè fù sū xiān qū mí liàn zhuāng diǎn jīng tàn( )( )( )( )( )( )bì kōng rú xǐ bō tāo qǐ fú shuǐ luò shí chū( )( ) ( )bǎi zhé bù huí yá yá xué yǔ( )( )第三单元shū shì gē bǎn miǎn qiǎng bào yuàn qīng tīng xiān qǐ( )( )( )( )( )( )kuí wú sī pò dǎo méi yán sù yōu lǜ shén shèng( )( ) ( )( )( )( )yōu yōu zhuāng zhòng yí shì bào qiàn liū zǒu( )( )( )( ) ( )jiè yì zhuī wèn huāng táng shēng wàng gē shě( )( )( )( )( )shī lín lín xīn jīng ròu tiào zì yán zì yǔ zì zuò zì shòu( )( )( )( )féng féng bǔ bǔ dà chī yì jīng cán jí shòu xuē kuān hòu( )( )( )( ) ( )zhāng huáng jié lì tài rán qiáng zhì máng rán quàn zǔ( )( )( )( ) ( )( )jiāo huáng zháo mí nài xīn xiū lǐ rú yuàn( )( )( ) ( ) ( )liú lián wàng fǎn shēn wú fēn wén xìng gāo cǎi liè( )( )( )liū zhī dà jí shí zhǐ lián xīn nù mù yuán zhēng( )( )( )第四单元yáo wàng jīng yíng zī yuán kuàng wù ēn cì jié zhì( )( )( )( )( )( )làn yòng wēi xié zhǐ wàng shè xiǎng yí mín pò suì( )( )( ) ( )( )( )mù dǔ shèng jié jùn mǎ xióng yīng chán chán huí dàng( )( )( )( )( ) ( )zī rùn shàn dài sōng zhī bǎo guì zī yǎng yīng ér juàn liàn( )( )( )( )( ) ( ) ( )kū jié hé ǎi kě qīn shǎn shǎn fā guāng zàng lǐ zhǔ chí yǔ diào( )( )( ) ( ) ( )bēi jù zhì lǐ guī sù dàng yàng lǐng wù tāo tāo bù jué( )( )( )( )( ) ( )yí xiè qiān lǐ fēn zhì tà lái shì wài táo yuán cóng tiān ér jiàng( )( )( )( )shēng mìng chuí wēi fēng yǔ tóng zhōu( ) ( )第五单元chú fáng cì wei chù sheng yí tǐ wǎn lián zhì jìng( )( )( )( )( ) ( )ài fǔ tuán jù qíng jié jì xing bǎo cún yīn àn dī wēi( )( )( )( )( ) ( )( )hán yì shēn ào xiáng xì kū shòu shì shì wén zhāng( )( )( )( )( ) ( )ké sou míng huǎng huǎng shī shēng tòng kū hú lún tūn zǎo( )( )( ) ( )zhāng guān lǐ dài mǎ mǎ hū hū huǎng rán dà wù běi fēng nùháo( )( )( ) ( )cōng cōng máng máng bǎo jīng fēng shuāng yīn qín shī yè( )( )( ) ( )jiǒng xiàng hòu shi miáo tou miàn kǒng qīng shì dǒu rán( )( )( )( )( ) ( )jiān kǔ ruǎn mián mián niú máo xì yǔ jié jié ba bā( )( )( )( )dà bìng xīn yù( )第七单元sù liào bǐng gān jié zòu yuè pǔ jí xiáng qǐ pàn jí sù( )( )( )( )( ) ( )( )rì kòu huá guì yīng wǔ qì gài shāng gǎn cāng máng( )( )( )( )( ) ( )shí bēi yì yáng dùn cuò xiāng yī xiāng suí jiāo zào bù ān( )( )( ) ( )màn bù jīng xīn jiǔ bié chóng féng héng zāo bú xìng( )( ) ( )zhèn ěr yù lóng yù xuè bó shā chǔ bèi gān cuì shī zōng( )( )( )( ) ( )xián guàng juān kè yuán gù àn dàn xiāo shòu zhī jué( )( )( )( )( ) ( )kōng luò luò guāng tūtū lěng qīng qīng zhí gōu gōu( )( )( )( )bù gān luò hòu qiān fāng bǎi jì kū xiào bù dé cháng tú bá shè( )( )( )( )dà yáo dà bǎi wú yǐng wú zōng( )( )第八单元pú xiě yōu jìng là zhú shī míng chún shǔ mò shēng( )( )( )( )( ) ( )qīng yōu qín jiàn táo zuì sū xǐng fēi bēn jì lù( )( )( )( )( ) ( )lái yīn hé shà shí jiān wēi bō lín lín tàn fǎng jiāo shè( )( )( )( ) ( )fēng cǎi fù yuē dàn yǎ zhuō mō chèn tuō huàn jué( )( )( )( ) ( ) ( )shēn yuǎn jiàng shēng mó fǎng shēn duàn zào jiù( )( )( )( )( )kàng yì fēng dù liàn jiù yì lì yǒu zhāo yí rì dà yáng bǐ àn( )( )( )( )( ) ( )bù jiě zhī yuán àn wú tiān rì yǎn mào jīn xīng yì fǎn cháng tài( )( )( ) ( )wéi suǒ yù wéi shǔ qù hán lái bú zài huà xià qiè qiè sī yǔ( )( )( ) ( )wú yán yǐ duì( )二、四字词语掌握第一单元岁月( )( )  波光( )( )  ( )( )乐道  别有( )( )( )( )攘攘  ( )( )深长  花色( )( ) 驻足( )( )( )( )大物  ( )(  )匆匆  望而( )( )  千峰( )( )绵亘( )( )  随心( )( )  ( )( )一格 旁逸( )( )窈窕( )( )  ( )( )直跳  ( )( )归真 左( )右( )年过( )( )  奇妙( )( )  德高( )( )第二单元( )( )峭壁 狂风( )( ) 攀山( )( ) ( )( )讥笑( )( )灰天 ( )( )安席 可见( )( ) 水( )石( )( )( )不回 ( )( )起伏 碧空( )( )第三单元寒风( )( ) 汹涌( )( ) 波涛( )( ) 自( )自( )心惊( )( ) ( )( )不安 自( )自( ) 流连( )( )刻骨( )( ) 怒目( )( ) ( )手( )脚 兴高( )( )( )( )大吉 十指( )( ) ( )( )分文第四单元( )( )可亲 群星( )( ) 不加( )( ) ( )( )不绝( )( )千里 震耳( )( ) 纷至( )( ) 从天( )( )流连( )( ) 毫无( )( ) ( )( )而来 ( )( )而去( )( )一息 ( )( )不息 风雨( )( ) 日月( )( )生命( )( ) 世外( )( ) 闪闪( )( ) ( )( )而渔第五单元失声( )( ) ( )( )吞枣  张( )李( ) ( )( )大悟北风( )( )  ( )经风( ) 牛毛( )( ) 大病( )( )( )( )不断第七单元( )扬顿( ) 相( )相( ) ( )( )不安  ( )不( )心久别( )( ) ( )( )不幸 ( )耳( )聋  ( )( )搏杀不甘( )( )  ( )( )不得  长途( )( ) 大( )大( )第八单元微波( )( ) 有( ) 一( )  大洋( )( )  ( )梁( )栋古( )古( ) 不落( )( )  ( )( )龙蛇  曲高( )( )( )( )白雪  不同( )( )  别( )一( )  不解( )( )( )( )天日  ( )( )金星  一反( )( )  为( )( )为( )去( )来  不再( )( ) ( )( )私语  ( )( )有神无( )( )对三、日积月累第一单元1.落红不是无情物,______ ______________。(龚自珍)---《己亥杂诗》2. ______ ______________ , 每于寒尽觉春生。 (张维屏)---《新雷》3.今夜偏知春气暖,______ ______________。 (刘方平)---《月夜》4.此夜曲中闻折柳,______ ______________。 (李白)---《秋夜洛城闻笛》5. ______ ______________ , 不知云与我俱东。 (陈与义)---《襄邑道中》6.不是花中偏爱菊,______ ______________。 (元稹)---《菊花》第二单元爱国名言1、我们爱我们的民族, ______ ______________ 。(周恩来)2、我是中国人民的儿子, ______ ______________。(邓小平)3、唯有是值得宝贵的,唯有______ ____________ , ______ ______________。(鲁迅)4、我爱我的祖国, ______ ______________ ,离开了她, ______ ___ ,我就______ ______________, ______ ______________ 。(巴金)补充爱国格言: 爱国主义就是千百年来巩固起来的对自己祖国的一种深厚的感情。—列宁常思奋不顾身,而殉国家之急。——司马迁锦绣河山收拾好,万民尽作主人翁。——朱德爱国古诗词: 杜甫《春望》:“国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。”李清照《夏日绝句》:“生当作人杰,死亦为鬼雄。至今思项羽,不肯过江东。”陆游《示儿》:“死去原知万事空,但悲不见九州同。王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。”第三单元日积月累:传统美德名言警句 1 、______ ______________《老子》 2、______ ______________《庄子》 3、______ ______________《论语》 4、______ ______________《礼记》 5、______ ______________《袁氏世范》课外补充: 父母之所爱亦爱之,父母之所敬亦敬之。——孔子 孝子之养也,乐其心,不违其志。——《礼记》 孝子之至,莫大乎尊亲。——孟子第四单元 默写第四组日积月累“环保宣传标语”,并从课外再写三句1、______ ____________________ ______________2、______ ____________________ ______________3、______ ____________________ ______________4、______ ____________________ ______________ 5、______ ____________________ ______________ 课外: ______ ____________________ ______________第五单元 1、鲁迅在《自嘲》中写道___________________,__________________。这句话集中体现了他的崇高精神。2、许广平在《欣慰的纪念》中这样评价鲁迅:_______________________________________。 3、鲁迅在《故乡》中写道:_________________________________。 4、时间就是__________,无端的________别人的时间,其实无异于_____________。 5、鲁迅劝诫青年读书要广泛是这样说的:_________________________。第六单元1、___________________,杨柳依依。今我来思,___________________。 2、好雨知时节,___________________。___________________,___________________。  ___________________,江船火独明。晓看红湿处,___________________。3、明月___________________,___________________。稻花香里说丰年,___________________。七八个星天外,两三点雨山前。旧时茅店社林边,___________________。4、___________________,轻烟老树寒鸦,___________________。青山绿水,__________________5、根据提供的实际情况,运用学过的诗句填空。(1)、当我们浪费粮食时,爷爷经常用唐代李绅的诗句来教育我们:(______ _____________ _)。 (2)、当我们要报答母亲的深恩时,我们会很自然地吟诵起唐代诗人孟郊的《游子吟》(______ ______________)。 (3)、当我们在外地过节时,常引用唐代诗人王维的(______ ______________)来表达对家人的怀念。 (4)、现在人们常用《杜少府之任蜀州》中的名句(______ ______________)来表达对远别好友的深情厚谊。 (5)、来到瀑布脚下,仰望瀑布倾泻而下,泼洒飞流,我不禁想起(_____ _ ______________)的诗句。 (6)、昨晚有一道数学题,我绞尽脑汁,百思不得其解。就在我(______ ______________)时,爸爸走过来,经他一点拨,我豁然开朗,真是(____ __ ______________)。(7)、老师的话语像春雨一样滋润了我的心田,使我不由得想起了杜甫的两句诗(______ ___________ ___)。第七单元1、大漠沙如雪,__ ______。___ _____,快走踏清秋。第八单元1、伯牙鼓琴,志在高山,钟子期曰:“________________________”2、子期死,伯牙谓世再无知音,乃________________________。3、伯牙________________,钟子期必________________________。4填字组词,选择恰当的填入括号中余音绕( ) 妙笔生( ) 引人入( ) 美不胜( ) 雅( )共赏 独( )匠心 巧( )天工 脍( )人口 ⑴小作者真是___ __ ___,写出的文章构思___ __ ___内容___ __ ___。 ⑵音乐会上,既有___ __ ___的流行音乐,也有___ __ ___的世界名曲,一曲终了,___ __ ___,令人回味无穷。 ⑶这些冰雕艺术品太美了,真是___ __ ___、___ __ ___。四、给下列汉字选择正确的读音唱和 (hè hé)树冠 (ɡuān ɡuàn) 要挟(yāo yào xié jiā) 湛蓝(zhàn shèn) 栀子(zhī zī)阻挠(náo ráo)藐视 (miǎo mào)抱怨(yuān yuàn)掀起(xiān xīn)刚劲(jìn jìnɡ) 哈达(hā hǎ)纤夫 (qiān qiàn) 忧虑(lù lǜ)魁梧(wǔ wú)溜走(liū liú) 露出 (lù lòu ) 滋养(zī cī)雏鹰 (chú zhòu)晶莹 (yīng yíng)资源(yuán yuān)恩赐(ēn nēn)蕴含 (yùn wēn)滥用(làn jiān)松脂(zhī zhǐ) 调节(tiáo diào)凝聚(níng yí)草茎(jīng jìng)瘦削(xiāo xuē)一叶扁舟(piān biǎn) 劲拔(jìn jìng ) 肆虐(niè nüè)一泻千里(xiě xiè)汹涌(yǒng rǒng) 特殊(shū chū)勉强(qiáng qiǎng)着迷(zháo zhuó) 熟悉(shóu shú) 倾听(qīng qǐng) 无奈(ài nài) 瞬间(shùn shà) 挣扎(zhā zhá)恶劣(liè lüè)狂风怒号(háo hào)塞外(sài sāi) 血液(xiě xuè)短暂(zàn zhàn)眷恋(liànluàn) 枯槁(gāogǎo) 朝阳(zhāocháo)沉闷(mēn mèn)奄奄一息(yān yǎn)乘机(chéng shèng)旋转 (zhuàn zhuǎn) 自作自受(zuò zuō )静谧(mì yì)演奏( zòu zhòu )奥(ào nào )秘 寒暄(xuān xuàn ) 啼啭(zhuàn zhuǎn ) 旋转 (zhuàn zhuǎn)血(xuè xiě )脉 曲(qū qǔ )径 负荷(hè hé ) 蕴含 (yùn wēn) 湛蓝(zhàn shèn)栀子(zhī zī) 刚劲(jìn jìng) 记载(zǎi zài)险恶(wù è)归宿(sù xiù)不禁(jīn jìn)地窖(jiào yáo) 摩挲(suō shā) 颓唐(tū tuī)熏黑(xūn xiōng) 虐待(lüè nüè) 赫然(hè chì) 抖擞(shù sǒu )憎恶(zēng zèng)排山倒海(dǎo dào)中弹(zhòng zhōng)浴血搏杀(xiě xuè)扑喇喇(lǎ lā) 模仿(mó mú) 喝彩(hè hē) 绷着脸(bēng běng) 倒栽葱(dào dǎo) 蹿上(cuān cuàn) 自作自受(zuò zuō)憋闷(mèn mēn) 肖像(xiāo xiào) 有朝一日(zhāo cháo)五、比较组词俏( ) 庞( ) 烤( ) 巷( ) 谥( ) 涛( ) 键( )峭( ) 宠( ) 拷( ) 港( ) 谧( ) 滔( ) 健( )挟( ) 挠( ) 施( ) 桨( ) 垠( ) 谱( ) 醒( ) 狭( ) 绕( ) 拖( ) 浆( ) 银( ) 普( ) 醉( )陕( ) 饶( ) 驰( ) 奖( ) 艰( ) 腊( ) 屡( )莓( ) 虑( ) 魁( ) 填( ) 搁( ) 蜡( ) 缕( )霉( ) 虚( ) 槐( ) 镇( ) 隔( ) 盲( ) 券( )卖( ) 摊( ) 怒(  ) 扭(  ) 泰( ) 育( ) 卷( )买( ) 滩(  ) 努(  ) 纽(  ) 秦( ) 茵( ) 粼( )竭(  ) 遨(  ) 赐( ) 慨(  ) 僻( ) 筒( )渴( ) 傲( ) 惕( ) 概( ) 劈( ) 桶( )协(  ) 赌(  ) 薄( ) 萤( ) 博( ) 碑( )胁( ) 睹( ) 簿( ) 莹( ) 搏( ) 脾( )钮( ) 傅( ) 厨( ) 胯( ) 遭( ) 欲( )扭( ) 缚( ) 橱( ) 跨( ) 糟( ) 浴( ) 租( ) 窜( ) 蓄( ) 谓( ) 寇( ) 躁( )祖( ) 串( ) 畜( ) 猬( ) 冠( ) 燥( )六、在括号里填上恰当的字组成词语yōu ( )久( )静( )愁( )美yí ( )式( )留怀( )转( )qiàn ( )款道( )镶( )拉( )
展开阅读全文
  语墨文库所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
0条评论

还可以输入200字符

暂无评论,赶快抢占沙发吧。

关于本文
本文标题:人教出版小学六年级~语文字词日积月累复习预习资料.doc
链接地址:http://www.wenku38.com/p-73227.html

                                            站长QQ:1002732220      手机号:18710392703    


                                                          copyright@ 2008-2020 语墨网站版权所有

                                                             经营许可证编号:蜀ICP备18034126号

网站客服微信
收起
展开