• / 13
 • 下载费用:10 金币  

汉语拼音拼读作业.doc

关 键 词:
汉语拼音 拼读 作业
资源描述:
.拼读练习一 拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名___________bà bɑ   mā mɑ   dì di bó bo   pó po   pù bù   yī fu   爸爸    妈妈 弟弟  伯伯   婆婆   瀑布   衣服    wǒ de   mù mǎ   pá pō   mǎ yǐ我的   木马   爬坡 蚂蚁 dà mǐ   ní tǔ   dù pí   nǔ lì   fā nù   mǎ lù   luó bo 大米   泥土   肚皮   努力    发怒   马路   萝卜  bō luó  luò tuo  nà li   hú li菠萝 骆驼   那里   狐狸dǎ ɡǔ   tǔ dì  duǒ yǔ   wū yā    dì yī   ā yí    mù wù   打鼓 土地   躲雨   乌鸦    第一   阿姨   木物    wù tǐ   yù mǐ   dà yǔ   yā lí物体   玉米   大雨   鸭梨  拼读练习二 拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名___________ɡē ɡe   ɡē zi   yí ɡè   ɡū mā  dǎ ɡǔ  ɡǔ tou   hè kǎ  哥哥    鸽子   一个 姑妈 打鼓 骨头   贺卡 kě yǐ  shàng kè   kè kǔ   kǔ ɡuā  kù zi可以   上课    刻苦   苦瓜 裤子ɡuò hé  huǒ ɡuō kuò dà  hé huā   huà huà   huā duǒ   dà huǒ       过河    火锅 扩大   荷花 画画     花朵   大火 jī qì   mǔ jī   jú huā   huà jiā   jiā fǎ   qī ɡè   yì qǐ  机器  母鸡     菊花  画家   加法   七个   一起 dǎ qì   ɡē qǔ  ɡuò qù  打气   歌曲   过去 xī ɡuā  hú xū  xǔ duō  dà xiā  xiá ɡǔ  xià qù     西瓜   胡须 许多   大虾   峡谷    下去   xǐ yī fu   xià qí   dā jī mù洗衣服 下棋    搭积木拼读练习三拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名___________zá wù fǎ zé  zǔ guó zuò xià zuò shì zì jǐ  zī shì 杂物   法则 祖国 坐下    做事 自己 姿势 cí yǔ cí qì  cā zhuō zi cè suǒ cū xì词语   瓷器   擦桌子     厕所 粗细cuò le dì yī cè  sì gè  sī jī lǜ sè suǒ yǐ  bǐ zhí  错了 第一册    四个   司机    绿色   所以 笔直    guǒ zhī né zha  zhè li zhú zi果汁 哪吒 这里 竹子 zhī zhū là zhú  zhuó mù niǎo chǐzi chī hē hē chá   蜘蛛    蜡烛   啄木鸟      尺子   吃喝 喝茶     huǒ chē chū qù  gù shì shī zi rìchū火车 出去  故事 狮子 日出  拼读练习四拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名___________bái cài pāishǒu mǎi mǐ dài zi  tài tai nǎi nai 白 菜   拍手    买米 袋子   太太   奶奶   lái qù kāi huì dà hǎi zhāi huā zài jiā来去 开会   大海   摘花    在家 qí guài kuài lè  wài guó bēi zi  mèi mei  fēi jī 奇怪    快乐   外国 杯子 妹妹   飞机  lèi le  gěi nǐ  hēisè duì cuò  tuì bù 累了   给你 黑色    对错 退步  wū guī chuīqì shuǐ guǒ zuì dà cuì lǜ wǔ suì kuí huā乌龟     吹气    水果     最大    翠绿   五岁      葵花    拼读练习五拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名___________shū bāo pǎo bù máo bǐ xiǎo dāo táo zi rè nào 书包    跑步     毛笔   小刀   桃子     热闹 lǎo shī gāo dà  kǎo shì hǎo huài niú jiǎo老师   高大    考试   好坏   牛角 dà xiǎo guò qiáo zhāo shǒu  duō shǎo zǎo cāo  sǎo dì 大小   过桥     招手    多少   早操 扫地  dòu zi  tóu fà xiǎo gǒu kāi kǒu hóu zi豆子 头发    小狗   开口 猴子 bái zhōu chǒu xiǎoyā  xǐ shǒu  zǒu lù  méi yǒu liǔ shù白粥 丑小鸭    洗手   走路 没有 柳树   jiǔ bēi  qì qiú  xiū xi酒杯   气球 休息 拼读练习六拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名___________bié rén miè huǒ hú dié tiě guō  liè gǒu jiě jie  别人 灭火   蝴蝶 铁锅    猎狗 姐姐 qié zi xiě zì yé ye  jué de  xǐ què xué xí茄子 写字 爷爷 觉得 喜鹊 学习ér zi  ěr duo  èr shí儿子 耳朵 二十拼读练习七拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名___________bān jí pān yú  màn man fān shū jī dàn tán qín 班级   番禺 慢慢     翻书 鸡蛋   弹琴 nán hái lán qiú gǎn xiè kàn jiàn chū hàn男孩    篮球   感谢    看见 出汗bǎo jiàn qián miàn xiān hòu zhàn shì gāo shān 宝剑     前面     先后    战士   高山        zǎo cān yǔ sǎn  yuàn yì  yuán quān běn zi  liǎn pén早餐 雨伞   愿意 圆圈    本子 脸盆wǒ men  fěn bǐ shù gēn  hěn dà  zhēn zhū zǎo chén 我们 粉笔  树根 很大   珍珠   早晨        shēn tǐ zěn me  sēn lín wèn tí bīn guǎn    身体 怎么    森林    问题  宾馆 pīn yīn  rén mín nín hǎo jīn tiān xīn lǐ  拼音   人民     您好    今天     心里 qiū yǐn  dūn xià  hǎi tún  chē lún gùn zi 蚯蚓     蹲下   海豚    车轮 棍子 kūn chóng jié hūn zhǔn bèi  chūn tiān shùn lì bái yún 昆 虫   结 婚    准 备 春 天    顺利    白云zūn shǒu cūn zi sūn zi xìjūn qùn zi xùn liàn yùn dòng遵守 村子    孙子    细菌  裙子 训练  运 动拼读练习八拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名___________zhǐ zhānɡ zhǎnɡ jià bǎo zhànɡ shānɡ xīn ɡuān shǎnɡ 纸张     涨价     保障       伤心      观赏    shànɡ xué zhuānɡ jiɑ zhuànɡ chē bīnɡ shuānɡ上 学        庄 稼   撞 车  冰霜      liánɡ shuǎnɡ huánɡ sè shān yánɡ  xuě bēnɡ ménɡ lónɡ 凉 爽       黄 色      山 羊     雪 崩      朦 胧    ɡènɡ jiā hénɡ shù dēnɡ shān tái dēnɡ děnɡ dài更 加    横 竖    登 山  台 灯  等 待dènɡ zi běi jīnɡ xīnɡ xinɡ xínɡ zhuànɡ  mínɡ tiān凳 子 北 京  星 星  形 状    明 天     tīnɡ xiě qínɡ tiān  lǎo yīnɡ cōnɡ mánɡ cónɡ qián听 写   晴 天  老 鹰   匆 忙  从 前 chōnɡ fēnɡ chónɡ fù qiónɡ kǔ xiōnɡ měnɡ 冲 锋   重 复   穷 苦   凶 猛    xiónɡ māo nào zhōnɡ zhǒng zi  zhònɡ huā cǎi hónɡ熊  猫   闹 钟    种 子  种 花  彩 虹   汉语拼音拼读练习题shù yè     quē shǎo     rì   yuè       jué   zé    树  叶        缺    少        日月         抉   择biè niu        xué xí        yuè   ér       别  扭          学习          月  儿xuě bái       xǐ què       tiē huà        nǚ   ér 雪  白         喜  鹊        贴  画         女  儿xué xiào       yuè dú       cí   tiě        hú   dié 学    校          阅  读       磁  铁        蝴   蝶hēi   yè     xuě   huā       ér   qiě    黑  夜         雪     花        而  且qié   zi     kē xué          niè shǒu niè jiǎo        xǐ yuè 茄  子      科  学            蹑手蹑脚                 喜悦xuē zi       ěr  duō          dì èr ɡè           pí xié          靴子       耳朵            第二个            皮鞋yuè qǔ        jué sè              yuē huì        ěr   jī     乐  曲         角色                 约会           耳机tiān ān mén             zhěn   tóu        jī dàn         quàn ɡào 天安门                       枕   头            鸡蛋             劝告dān xīn         wén jù hé         lún   chuán            dà   yàn    担  心           文具盒             轮   船                  大雁chūn sǔn        shān  pō          ɡuǒ yuán        dào   tián 春   笋             山坡                 果园               稻  田bái   yún          zuǒ   yòu           chē   lún            zhēn   jiǎ       白   云              左   右                车  轮                真  假zhǐ nán zhēn            huī chén     jiě fànɡ jūn           chèn   zhí 指南针                       灰尘           解放军                   称  职huān kuài        chèn rè dǎ tiě          shēn   tǐ   欢    快               趁热打铁                 身体yuán quān                zhēn   zhū                 rén   shēn    圆    圈                        珍  珠                        人参qiān bǐ              shēn   q iǎn         shén   huà铅  笔                    深  浅                   神  话wài   bīn                            bīn bīn yǒu lǐ 外宾                                     彬彬有礼xuān chuán            shēn   shǒu                     pīn   yīn宣         传                   伸    手                         拼音pǐn   zhì          rén   mín            jīn jīn yǒu wèi    chūn tiān  品  质              人    民                   津津有味 春    天shǐ jìn         zǎo chén            fān  ɡǔn    qún   zi xì jūn 使劲            早  晨                翻  滚 裙子 细菌 shén   mì            xún zhǎo             shī   rùn                   tūn tūn tǔ tǔ 神     秘                寻  找                 湿   润                      吞吞吐吐rén   qún       kuān kuò             zūn shǒu           pín   fán    人  群             宽   阔                 遵   守               频   繁zhuàn bǐ dāo                    zì   diǎn                     转笔刀                             字   典                         yuán zhū bǐ              pín   kùn圆珠笔                   贫   困mǐn ɡǎn    xiě zì běn                ɡuān kàn         cè shì juàn 敏  感        写字本                    观  看                 测试卷shuǐ  ɡānɡ                    tái   dēnɡ            xiónɡ   yīnɡ    水    缸                           台  灯                    雄  鹰ɡāng qiánɡ            hónɡ xīnɡ              ɡōnɡ rén       ɡān   jìnɡ    刚    强                  红    星                   工   人             干  净shēnɡ huó                chī   tánɡ              xīn   qínɡ        tài yánɡ    生    活                     吃   糖                    心   情           太  阳yǎn   jīnɡ         děnɡ   dài           cǎi hónɡ    tái   fēnɡ  眼    睛              等   待               彩   虹 台    风  cōnɡ   minɡ          xiōnɡ   měnɡ            qián tánɡ jiānɡ聪    明                凶       猛                 钱    塘    江 pín qiónɡ                nào zhōnɡ              zhuānɡ   jiɑ    贫   穷                      闹    钟                  庄          稼zhuànɡ jī        shānɡ xīn           shànɡ shēnɡ        ān jìnɡ 撞      击         伤      心             上      升               安  静xiànɡ cè      běi   jīnɡ       nénɡ  ɡàn     yánɡ ɡuānɡ相    册        北    京         能       干         阳    光mì fēng      tīnɡ   jiǎnɡ                fēnɡ shōu                    蜜蜂         听     讲                    丰    收                        liànɡ jīnɡ jīnɡ  zhènɡ què                   zhěnɡ qí      亮 晶 晶  正    确                        整    齐         qiū ɡāo qì shuǎnɡ 秋 高 气    爽
展开阅读全文
  语墨文库所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
0条评论

还可以输入200字符

暂无评论,赶快抢占沙发吧。

关于本文
本文标题:汉语拼音拼读作业.doc
链接地址:http://www.wenku38.com/p-74472.html

                                            站长QQ:1002732220      手机号:18710392703    


                                                          copyright@ 2008-2020 语墨网站版权所有

                                                             经营许可证编号:蜀ICP备18034126号

网站客服微信
收起
展开