• / 9
  • 下载费用:10 金币  

汉语拼音最全组合.doc

关 键 词:
汉语拼音 组合
资源描述:
.小学汉语拼音声母表韵母表1、声母表(23个)b播p泼m摸f佛d得 t特n讷l勒g哥k科h喝j鸡q气 x西zh知ch吃sh狮 r日z字c刺s丝 y医W屋 2、韵母表(24个)单韵母(6个):a啊o喔e鹅i衣u乌ü迂 复韵母(8个):ai爱ei欸ui威ao熬ou欧iu优ie耶üe约特殊元音韵母(1个):er儿前鼻韵母(5个):an安en恩in因un温ün晕后鼻韵母(4个):ang昂eng亨ing英ong轰3、整体认读音节(16个)zhi(织) chi(吃) shi(狮) ri(日) zi(字) ci(刺) si(丝) yi(衣) wu(乌) yu(鱼) ye(爷) yue(月) yuan(圆) yin(因) yun(云) ying(鹰)四声调:一声:“▔” 二声:“/” 三声:“\/” 四声:“\”拼音组合A :a ai an ang aoB :ba bai ban bang bao bei ben beng bi bian biao bie bin bing bo buC :ca cai can cang cao ce cen cengci cong cou cu cuan cui cun cuoch : cha chai chan chang chao che chen cheng chi chong chou chu chua chuai chuan chuang chui chun chuo D :da dai dan dang dao de den dei deng di dia dian diao die ding diu dong dou du duan dui dun duoE :e ei en eng erF :fa fan fang fei fen feng fo fou fuG :ga gai gan gang gao ge gei gen geng gong gou gu gua guai guan guang gui gun guoH :ha hai han hang hao he hei hen heng hong hou hu hua huai huan huang hui hun huoJ :ji jia jian jiang jiao jie jin jing jiong jiu ju juan jue junK :ka kai kan kang kao ke ken keng kong kou ku kua kuai kuan kuang kui kun kuoL : la lai lan lang lao le lei leng li lia lian liang liao lie lin ling liu long lou lu lü luan lue lüe lun luoM : m ma mai man mang mao me mei men meng mi mian miao mie min ming miu mo mou muN : na nai nan nang nao ne nei nen neng ng ni nian niang niao nie nin ning niu nong nou nu nü nuan nüe nuo nunO : o ouP : pa pai pan pang pao pei pen peng pi pian piao pie pin ping po pou puQ : qi qia qian qiang qiao qie qin qing qiong qiu qu quan que qunR : ran rang rao re ren reng ri rong rou ru ruan rui run ruoS : sa sai san sang sao se sen seng si song sou su suan sui sun suosh : sha shai shan shang shao she shei shen sheng shi shou shu shua shuai shuan shuang shui shun shuo T : ta tai tan tang tao te teng ti tian tiao tie ting tong tou tu tuan tui tun tuoW : wa wai wan wang wei wen weng wo wuX : xi xia xian xiang xiao xie xin xing xiong xiu xu xuan xue xun Y : ya yan yang yao ye yi yin ying yo yong you yu yuan yue yunZ : za zai zan zang zao ze zei zen zeng zi zong zou zu zuan zui zun zuozh : zha zhai zhan zhang zhao zhe zhei zhen zheng zhi zhong zhou zhu zhua zhuai zhuan zhuang zhui zhun zhuo
展开阅读全文
  语墨文库所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
0条评论

还可以输入200字符

暂无评论,赶快抢占沙发吧。

关于本文
本文标题:汉语拼音最全组合.doc
链接地址:http://www.wenku38.com/p-74537.html

                                            站长QQ:1002732220      手机号:18710392703    


                                                          copyright@ 2008-2020 语墨网站版权所有

                                                             经营许可证编号:蜀ICP备18034126号

网站客服微信
收起
展开